Serveis


Hola, m’encantaria que em plantegis les teves necessitats de comunicació, vull observar, escoltar, examinar, reflexionar, valorar, imaginar i interpretar els teus  objectius. Vull poder idear, crear, dissenyar, seleccionar, estructurar, fotografiar, il·lustrar i acolorir la teva imatge i els teus productes per enfocar-te al teu públic objectiu, publicant i difonent la teva empresa i productes, creant així vincles sòlids i duradors amb els teus actuals i futurs clients.

 

lOu-serveis-2Estic especialitzat en identitat de marca, disseny gràfic, fotografia i il·lustració.

M’encarrego de cada pas del procés de creació i m’agrada treballar sempre en contacte permanent amb els meus clients.

La meva trajectòria comença quan era petit, dibuixant pertot arreu. Ja fa uns quants anys d’allò, un munt de projectes, un munt de clients i d’experiències m’han portat fins avui fent el que millor sé fer; dissenyar, dibuixar, fotografiar i assessorar-te perquè comuniquis de forma correcta. Cada nou projecte és una fulla en blanc, un camí per caminar i el fascinant és no saber on ens portarà…

Tinc una fulla en blanc, tinc idees, m’encanten els reptes.  Et sembla que ens posem a crear?

 

Contacta amb lOu visual 

 

lOu-serveis-3

 

ESPAÑOL

Hola, me encantaría que me plantees tus necesidades de comunicación, quiero observar, escuchar, examinar, reflexionar, valorar, imaginar e interpretar tus  objetivos. Quiero poder idear, crear, diseñar, seleccionar, estructurar, fotografiar, ilustrar y colorear tu imagen y tus productos para enfocarte a tu público objetivo, publicando y difundiendo tu empresa y productos, creando así vínculos sólidos y duraderos con tus actuales y futuros clientes .

Estoy especializado en identidad de marca, diseño gráfico, fotografia e ilustración.

Me encargo de cada paso del proceso de creación y me gusta trabajar siempre en contacto permanente con mis clientes.

Mi trayectoria empieza cuando era pequeño, dibujando por todas partes. Ya hace unos cuántos años de aquello, un montón de proyectos, un montón de clientes y de experiencias me han traído hasta hoy haciendo lo que mejor sé hacer diseñar, dibujar, fotografiar y asesorarte para que comuniques de forma correcta. Cada nuevo proyecto es una hoja en blanco, un camino por andar y lo fascinante es no saber dónde nos llevará…

Tengo una hoja en blanco, tengo ideas, me encantan los retos.  ¿Te parece que nos pongamos a crear?

 

Contacta con lOu visual 

 

  lOu-visual-servicios- services-serveis

 

ENGLISH

Hello, I would love you to propose me your communication needs, I want to observe, to listen, to examine, to reflect, to value, to imagine and to interpret your goals. I want to be able to ideate, to create, to design, to select, to structure, to photograph, to illustrate and tocolor your image and your products in order to focus you on your target audience, publishing and spreading your company and products, creating solid and lasting bonds with your current and future clients.

I am specialized in brand identity, graphic design, photography and illustration.

I take care of every step of the creation process and I always like to work in permanent contact with my clients.

My career path started when I was little, drawing everywhere. Already a few years ago, lots of projects, lots of clients and experiences have brought me to this day doing what I do best: to design, to draw, to photograph and to advise you how to communicate correctly. Each new project is a blank sheet, a path to go and the fascinating thing is not knowing where it will take us.

I have a blank sheet, I have ideas, I love challenges. How about starting to create something together?

 

Contact with lOu visual